Website van het jaar 2023
Winkelwagen Succesvol in winkelwagentje!
Website
surinaamseten.nl
0 kg
Voor 12.00 besteld, volgende werkdag bezorgd

Algemene voorwaarden

Hier de algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 7 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 8 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 9 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 10 - De prijs
Artikel 11 - Nakoming en extra garantie
Artikel 12 - Levering en uitvoering
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Overige bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten,
digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand
en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of
door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van
zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat
de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende
een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die
ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te
zien van de overeenkomst op afstand;
9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon
10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de
consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop
op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten
van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer
technieken voor communicatie op afstand;
 
12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het
sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in
dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Surinaamsetenonline
Vestigingsadres: Ringbaan Zuid 8, 6905 DB Zevenaar Nederland
E-mailadres: [email protected]
BTW nummer: NL8144.91.340.B01
KvK-nummer: 09151670

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en
op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van
het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze
algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd
om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als
de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke
vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de
daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van
het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de
consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en
factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op
afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de
overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud
aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor
zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft
van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 
Artikel 6 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die
het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan
toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
Bedenktermijn van 14 dagen.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde
melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.  
terugzending niet te dragen.

Artikel 8 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische
wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een
ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde
product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument
hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,
mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de
consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip
eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument
heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling
is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de
duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van
de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de
financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de
herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare
veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of
diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk
aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder
leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de
producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
4. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
5. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de
ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in
de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en
anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en
catering;
2. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst
een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet
geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke
persoon bestemd zijn;
4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne
niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na
levering is verbroken;
6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met
andere producten;
10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de
overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de
werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling
na levering is verbroken;
12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de
consument; en
2. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 10 – Gepersonaliseerde producten
Aangezien gepersonaliseerde producten vervaardigd worden op basis van een individuele gepersonaliseerde keuze van de consument o.a. het gepersonaliseerd kookboek Sandhia’s Recepten, kunnen die niet retour geaccepteerd worden.

Artikel 11 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van externe factoren o.a. veranderingen in btw-tarieven, wettelijke regelingen of bepalingen, grondstoffenprijzen, (inter)nationale omstandigheden etc.
 
Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is
voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra
garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op
grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de
ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde
rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is
in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in
ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de
beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is
overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument
hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument
heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht
op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument
betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer
tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
6. Alle eventuele invoerrechten en belastingen die door de douane worden opgelegd
komen voor rekening van de consumenten. Informeer bij uw lokale douanekantoor
voor de kosten die bij uw bestelling kunnen komen.
7. Kosten die voortvloeien door het niet accepteren van invoerrechten en belastingen
en/of het verstrekken van informatie aan de douane, komen voor rekening van de
consument en worden in mindering gebracht op uw eventuele creditfactuur.

Artikel 14 – Betaling
Betaling dient direct na het plaatsen van de order door de consument middels de door de ondernemer aangegeven wijze plaats te vinden; levering zal geschieden na ontvangst van de betaling.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat
de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen
gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar
langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14
dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de
consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het
indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil
dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of
uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of
geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde,
zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de
Geschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,
indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft
voorgelegd.
4. Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de
Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de
ondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal de
consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan
verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil
laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze
van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer
gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Artikel 18 – Overige bepalingen
1. Levering in welke landen:
•    Nederland
•    EU landen: België, Bulgarije, Denemarken (exclusief Groenland en Faeröer Eilanden), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (exclusief Andorra, inclusief Monaco en Corsica), Groot Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië (exclusief San Marino en Vaticaanstad), Letland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Balearen, exclusief Canarische eilanden), Tsjechië, Zweden.
•    Overige landen, handel als volgt:
-    Mail je bestelling naar [email protected]
-    Vermeld in de mail je woonplaats end e exacte aantal van de te bestellen artikelen.
-    Wij laten je dan weten wat de verzendkosten zijn, waarna je de bestelling kan plaatsen.

2.Bestelinformatie:
•    Alle prijzen op de site zijn inclusief BTW  
•    Alle bijkomende invoerkosten en invoerrechten die door de douane worden berekend, zijn voor rekening van de klant. Informeer bij uw lokale douanekantoor of er bepaalde producten niet mogen worden ingevoerd en wat eventueel de invoerrechten zijn voor uw land.
•    Surinaamsetenonline.nl  kan niet aansprakelijk geteld worden voor pakketten die niet door de douane komen. U bent als importeur zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de lokale import regels. Informeer daarom altijd vooraf bij de douane wat de regels zijn die gelden als u besteld.
•    Als wij de betaling ontvangen hebben, zullen wij uw bestelling binnen 2-4 werkdagen verwerken en naar u toezenden.
 
3.Betaalmethode:
•    IDEAL
•    CREDITCARD: Mastercard, Visa en Maestro
•    BITCOIN
 
4.Ontbrekende artikelen:
Als u bij ontvangst een artikel mist kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk doch binnen 48 uur aan aan ons per mail [email protected]

6.Wie vervoert de pakketten?
De meeste van onze producten zullen worden vervoert door  DHL, dit kan  echter voor het ene land DHL zijn en voor een ander land een andere vervoerder.

7.Douane buiten de EU
Er bestaat de mogelijkheid dat uw pakket bij aankomst in het land van bestemming onderworpen wordt aan BTW en/of invoerrechten.  Deze kosten zijn voor u als klant (importeur). Wij hebben hier helaas geen controle over. Invoerbepalingen verschillen per land en zijn voortdurend aan verandering onderhevig. Het is de verantwoordelijkheid van uzelf om eerst goed te informeren bij uw lokale douane kantoor alvorens een bestelling bij Surinaamsetenonline.nl te plaatsen.
We geven geen restitutie als een pakket niet door de douane komt. We hebben hier geen invloed op. U moet dus zelf goed vooraf informeren wat u wel mag importeren. Dit verscheeld per land maar de regelgeving veranderd ook steeds. Dus informeer goed vooraf.

8.Wat gebeurt er als een pakket of artikelen niet langs de douane komen?
Mocht er een pakket of artikelen geweigerd worden aan de grens als gevolg van douane regelgeving dan kan Surinaamsetenonline.nl hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Informeer daarom altijd eerst goed wat er ingevoerd mag worden bij uw lokale douane kantoor.